O desastre ambiental perdura na zona mineira do Monte Neme sen visos de solución a curto prazo

A piques de cumprirse 41 meses da rotura dunha das balsas do complexo e a consecuente vertedura de máis de 24.000 m³ de auga e lodos que puido chegar a provocar un drama humano en varias parroquias coruñesas de Carballo e Malpica de Bergantiños, as antigas áreas de explotación de wolframio e áridos seguen supoñendo un perigo real ante a falta de vixilancia e medidas de seguridade e a desidia institucional por parte dos departamentos responsables da Xunta de Galicia.

Novo roubo no Monte Neme. Esta vez, os soportes metálicos dos avisos de perigo
O último episodio viviuse este verán tras o roubo dos soportes metálicos dos dous únicos carteis de perigo instalados pola Consellería de Industria e a desaparición dun deles, que se suma á onda de roubos vivida neste emprazamento cando aínda estaban presentes as instalacións mineiras da empresa Leitosa S.A.U., finalmente vendidas en poxa  pública co obxectivo de recadar fondos para facer fronte ao pago de acredores tras a quebra da mercantil, última concesionaria do enclave mineiro.

Dende entón, e co máis que cuestionable plan de restauración aprobado pola Xunta de Galicia, que para nada dá unha solución real á problemática ambiental derivada da explotación mineira do Monte Neme, as actuacións reducíronse unicamente á instalación dalgúns avisos pero sen o establecemento dun valado de seguridade nin vixilancia de ningún tipo, o que levou en 2016 á Plataforma Salvemos Cabana a presentar unha queixa ante o Defensor del Pueblo ante o evidente risco para a integridade das persoas, que en ocasións adéntranse de maneira imprudente nalgunhas zonas onde os taludes caen verticalmente decenas de metros.

UNHA RESTAURACIÓN QUE NON CHEGA

Ante esta lamentable situación, o que máis sorprende é que dende os responsables da Xunta de Galicia non haxa neste momento nin oficio nin beneficio, e que a estas alturas, o actual Director Xeral de Minas, Ángel Bernardo Tahoces, aínda non tomase as rendas da situación ordenando o establecemento de todas e cada unha das medidas de seguridade que serían preceptivas no complexo abandonado, tal e como marca a Lei 3/2008, de ordenación da minería de Galicia e sinala a normativa europea en vigor.

Así, a Directiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, establece medidas, procedementos e orientacións para previr ou reducir na medida do posible os efectos adversos sobre o medio ambiente, a biodiversidade e os riscos para a saúde humana, sinalando de maneira taxativa que "é necesario que os Estados membros garantan  que as autoridades competentes organicen un sistema eficaz de inspeccións ou medidas de control equivalentes respecto das instalacións de residuos das industrias extractivas", algo que no Monte Neme nin se tivo en conta historicamente durante as súas distintas épocas de explotación, nin se está tendo en conta no medio da actual fase de abandono cunha pretendida e incompleta restauración que parece que vai camiño de ningures.

(8.7.2016)

El desastre ambiental perdura en la zona minera del Monte Neme sin visos de solución a corto plazo

A punto de cumplirse 41 meses de la rotura de una de las balsas del complejo y el consiguiente vertido de más de 24.000 m³ de agua y lodos que pudo llegar a provocar un drama humano en varias parroquias coruñesas de Carballo y Malpica de Bergantiños, las antiguas áreas de explotación de wolframio y áridos siguen suponiendo un peligro real ante la falta de vigilancia y medidas de seguridad y la desidia institucional por parte de los departamentos responsables de la Xunta de Galicia.

Europa avanza cara á prohibición total do uso de cianuro en minaría

A recente Resolución do Parlamento Europeo sobre a aplicación da Directiva sobre residuos mineiros (2006/21/CE), que contou con 566 votos a favor e tan só 8 en contra, insta de maneira inequívoca á Comisión Europea a prohibir a utilización de tecnoloxías mineiras a base de cianuro na UE, o que evitaría operacións extractivas como a que no seu momento pretendeuse levar a cabo na parroquia de Corcoesto (Cabana de Bergantiños, A Coruña), ou a que actualmente se desenvolve en labores de galería en El Valle-Boinás (Belmonte de Miranda, Asturias).

Planta de cianuración da mina de ouro de El Valle-Boinás (Asturias)
A Directiva 2006/31/CE, sobre a xestión  dos residuos de industrias extractivas, adoptouse a partir de dous desastres ambientais con vertedura de residuos perigosos, o accidente e a vertedura de cianuro na mina de ouro de Baia Mare (Romanía, 1998) e o sucedido en Kolontár (Hungría) cunha vertedura de lodos tóxicos en 2010.

Segundo o informe de aplicación elaborado por expertos e orixe da Resolución citada do Parlamento Europeo, a Directiva 2006/31/CE debe ser actualizada e implementada, ao resultar de especial interese para as comunidades locais "que viven nas inmediacións dos proxectos mineiros a gran escala que utilizan sustancias perigosas", pois a actual aplicación práctica da Directiva "pode non garantir o nivel de seguridade previsto orixinalmente polo lexislador", utilizando un enfoque que "pode pasar por alto o Principio de Cautela e a participación real das poboacións locais, o que impide unha avaliación realista dos custos e os riscos xerados pola minería moderna ao descuberto".

Entre outras medidas, o Parlamento Europeo fai un chamamento á Comisión "para que propoña a prohibición total na Unión Europea canto antes do uso de tecnoloxías mineiras que empreguen cianuro", tal e como se solicitou na Resolución do 5 de maio de 2010.

É necesario lembrar que na Resolución P7_TA(2010)0145, agora citada polo Parlamento Europeo queda patente que o cianuro de sodio utilizada na minaría do ouro "é unha sustancia química altamente tóxica" que está clasificado na Directiva Marco da auga "como un dos principais contaminantes" e pode ter "un impacto catastrófico e irreversible na saúde humana e o medio ambiente e, polo tanto, na diversidade biolóxica".

Ademais, afirma o texto, "o uso de cianuro en minería crea pouco emprego" pero "pode provocar enormes danos ecolóxicos transfronteirizos que, polo xeral, non son reparados polas empresas explotadoras responsables, que adoitan desaparecer ou declararse en quebra, senón polo Estado correspondente, é dicir, polos contribuíntes".

Por iso, para a Plataforma Salvemos Cabana, a nova Resolución do PE, aprobada por unha rotunda maioría o pasado mes de abril, supón un paso definitivo para a prohibición total do uso de cianuro de sodio en tecnoloxías mineiras, en aplicación do Principio de Cautela ou Precaución, considerado como un dos piares reitores da política europea e sen dúbida un dos instrumentos máis eficaces para a protección da saúde humana e o medio ambiente a nivel continental.

(20.6.2017)

Europa avanza hacia la prohibición total del uso de cianuro en minería

La reciente Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva sobre residuos mineros (2006/21/CE), que contó con 566 votos a favor y tan sólo 8 en contra, insta de manera inequívoca a la Comisión Europea a prohibir la utilización de tecnologías mineras a base de cianuro en la UE, lo que evitaría operaciones extractivas como la que en su momento se pretendió llevar a cabo en la parroquia de Corcoesto (Cabana de Bergantiños, A Coruña), o la que actualmente se desarrolla en labores de galería en El Valle-Boinás (Belmonte de Miranda, Asturias).

O PXOM de Cabana de Bergantiños utiliza de maneira interesada o Censo Catastral Mineiro e deixa a porta aberta a novos proxectos en Corcoesto

A Plataforma Salvemos Cabana presenta alegacións logo de avaliar o borrador do texto do Plan Xeral de Ordenación Municipal presentado con carácter previo á elaboración do documento de alcance do estudo ambiental estratéxico e constatar durante o período de consultas que se trata dun novo intento do alcalde popular José Muiño de impoñer "pola porta de atrás" un futuro plan extractivo na parroquia.

Comparativa de mapas (PXOM/Censo Catastral Mineiro)
Así, o texto refírese de forma anacrónica e totalmente fóra de lugar nun documento destas características ao frustrado proxecto mineiro, afirmando que "na actualidade cancelouse a tramitación dunha explotación de minería metálica na Parroquia de Corcoesto, que afectaría tamén ao Concello de Coristanco", que "o filón contén ouro e arsenopirita" e que "a explotación ocuparía arredor de 700 Ha., cun diámetro de entre 1,5 e 2 km." (páxina 14 da Memoria Informativa).

Na páxina 61 (MI), en referencia ao "carácter e organización social" da parroquia de Corcoesto, afírmase que "débese ter en conta o posible impacto económico e paisaxístico dos proxectos ou iniciativas que se poidan levar a cabo na antiga explotación mineira da zona", dando a entender que tarde ou cedo se producirá un novo intento para reabrir o xacemento aurífero, a día de hoxe totalmente esgotado para labores en galería e cuxa rendibilidade depende exclusivamente de técnicas ceo aberto e a utilización de inxentes cantidades de auga e cianuro de sodio na recuperación do mineral, coas consecuencias e riscos que isto implica.

DISCREPANCIA CO MAPA OFICIAL DO CENSO CATASTRAL MINEIRO DE GALICIA

Doutra banda, na páxina 15 do documento (MI) realízase de xeito torticeiro unha "superposición dos límites municipais de Cabana de Bergantiños sobre o mapa de dereitos mineiros procedente da Subdirección Xeral de Minas da Consellería de Industria" afirmando que "gran parte do territorio municipal corresponde a seccións que teñen solicitado as prospeccións".

A sorpresa neste punto é descubrir que as áreas de exploración e investigación mineira que aparecen no mapa presentado no Borrador do PXOM non coinciden na súa totalidade coas que aparecen no Censo Catastral Mineiro de Galicia, ampliando neste caso a súa superficie e dando a entender a preeminencia do interese extractivo sobre outro tipo de sectores nunha zona definida por dúas clasificacións de chan incompatibles coa actividade mineira, como son o solo rústico de protección forestal e o solo rústico de protección paisaxística.

CORCOESTO, UN PROXECTO FRACASADO

José Muiño Domínguez (PP), alcalde de Cabana de Bergantiños, parece esquecer que a cancelación do proxecto, anunciada polo Presidente da Xunta en outubro de 2013 e ratificada meses despois por vía administrativa, derivou finalmente nunha Resolución (agosto 2015) de caducidade dos dereitos mineiros, confirmada por sentenza firme do Tribunal Constitucional en febreiro de 2016, que recoñeceu que a Xunta de Galicia actuou conforme a dereito ao retirarlle a Mineira de Corcoesto S.L. / Edgewater a competencia sobre as súas concesións "Emilita nº1221", "Cidade de Landro nº1454" e "Cidade de Masma nº1455", que formaban o eixo do seu plan aurífero na Comarca de Bergantiños.

Hai que lembrar que o proxecto mineiro de Corcoesto, que provocou o conflito socioambiental máis grave na historia recente de Galicia e levou por diante a nivel electoral aos outros dous alcaldes populares implicados no apoio á iniciativa (Coristanco e Ponteceso), a punto estivo de custarlle o posto ao propio Muiño polo que resulta imposible entender como o rexedor, enfrontándose aos veciños, á Xunta e mesmo en máis dunha ocasión ao seu propio partido, persiste de maneira reiterada no intento de activar un plan extractivo deostado por toda a sociedade galega.

(2.1.2017)

El PXOM de Cabana de Bergantiños utiliza de manera interesada el Censo Catastral Mineiro y deja la puerta abierta a nuevos proyectos en Corcoesto

La Plataforma Salvemos Cabana presenta alegaciones tras la evaluación del borrador del texto del Plan Xeral de Ordenación Municipal presentado con carácter previo a la elaboración del documento de alcance del estudio ambiental estratégico y constatar durante el período de consultas que se trata de un nuevo intento del alcalde popular José Muiño de imponer "por la puerta de atrás" un futuro plan extractivo en la parroquia.

Corcoesto. Unha lección a futuro para a Xunta de Galicia

Se algo se desprende do escándalo desatado esta semana tras as graves acusacións que se coñeceron a través dos medios de comunicación por parte da empresa canadense Edgewater contra o Goberno autonómico de que existiron presuntos intentos de suborno durante a tramitación do proxecto mineiro de Corcoesto, é que se impón a necesidade dun modelo industrial cuxa sensatez permita que as tarefas extractivas non poidan interferir en sectores produtivos básicos como a agricultura ou a gandería, que forman parte da propia esencia de Galicia dende tempos inmemoriais.

Zona afectada polo proxecto mineiro de Corcoesto
Non se trata de estar en contra do sector mineiro. Hai que entender que a empresa canadense Edgewater, como calquera outra, pode defender uns intereses que considera lexítimos e respectables, pero se a Xunta de Galicia actuase de maneira responsable dende o principio aforraríase moita dor e sufrimimiento na Comarca de Bergantiños.

Aínda que indigne o que está a suceder, non se pode falar de corrupción porque non sería xusto e tampouco hai probas diso, pero o que parece estar claro é que quiza as cousas non se fixeron como deberían na parte administrativa. En definitiva, custa entender como a Xunta de Galicia puido aprobar unha declaración de impacto ambiental (DIA) con algunhas carencias que a priori parecen tan significativas.

UNHA LOITA DE CATRO ANOS DE DURACIÓN

En 2012, a Plataforma Salvemos Cabana opúxose á DIA aprobada pola Consellería de Medio Ambiente por considerala inviable ambiental e socialmente. Non se tiveron en conta as fundamentadas alegacións de especialistas e colectivos, que vían a actividade extractiva como non compatible coa protección do tecido produtivo e os valores naturais a conservar.

Preocupou dende o principio a posible afectación ao motor de emprego da Costa da Morte, que son as actividades tradicionais como a agricultura, a gandería, o marisqueo e pésca pero tamén a outras actividades coma o turismo, que cada vez teñen máis puxanza na comarca.

Estaba tamén a proximidade co río Anllóns, o seu estuario e a súa área de influencia, considerado un das mellores paisaxes de Galicia e unha xoia para conservar, protexida tamén a nivel europeo (códigos LIC ES1110015 e ES1110005) e a Zona de Especial Protección para as aves Costa da Morte (Código ZEPA ES0000176).

O maior risco, con todo, era a utilización de cianuro de sodio como reactivo, pois o proxecto pretendía utilizar 546 toneladas anuais deste composto de alta toxicidade. Os peores temores víronse referendados ao descubrir que o propio Parlamento Europeo aprobara en 2010 unha resolución para a súa prohibición, na que literalmente pedía á Comisión e aos estados membros non prestar apoio "de forma directa ou indirecta, a ningún proxecto na UE na que se empreguen tecnoloxías mineiras a base de cianuro ata que sexa aplicable a prohibición xeral, nin se apoien proxectos desas características en terceiros países" considerando que esta sustancia química altamente tóxica "está clasificada como un dos principais contaminantes e pode ter un impacto catastrófico e irreversible na saúde humana e o medio ambiente e, polo tanto, na diversidade biolóxica". Desde logo, xa non cabía lugar a dúbidas do perigo que entrañan este tipo de proxectos mineiros.

As sospeitas confirmáronse cando unha mina asturiana que foi elixida de "modelo" para mostrar as bondades da minería do ouro a un grupo de veciños e veciñas de Bergantiños, a de Belmonte de Miranda, recibiu en 2014 senllas sancións de 84.000 e 242.920 euros por parte da Confederación Hidrográfica do Cantábrico por diversas verteduras tóxicas de selenio, arsénico, cianuro, fluoruros, zinc, níquel e cobre, provocando un grave problema ambiental na conca do río Narcea.

Tendo en conta todos estes factores, sen dúbida a Administración galega tomou a decisión acertada ao cancelar o proxecto de Corcoesto pero non é comprensible como, coa problemática asociada a este tipo de proxectos puido aprobar a DIA, que facilitaba enormemente os plans da empresa. Agora, é a propia Galicia quen ten que enfrontar as consecuencias dunha actuación que se demostrou finalmente tan pouco acertada. Por iso supón, sen dúbida, unha lección que a Xunta debe ter en conta para o futuro e algo para non repetir.

( 21.4.2016)

Corcoesto. Una lección a futuro para la Xunta de Galicia

Si algo se desprende del escándalo desatado esta semana tras las graves acusaciones que se han conocido a través de los medios de comunicación por parte de la empresa canadiense Edgewater contra el Gobierno autonómico de que han existido presuntos intentos de soborno durante la tramitación del proyecto minero de Corcoesto, es que se impone la necesidad de un modelo industrial cuya sensatez permita que las tareas extractivas no puedan interferir en sectores productivos básicos como la agricultura o la ganadería, que forman parte de la propia esencia de Galicia desde tiempos inmemoriales.

Salvemos Cabana pide unha investigación parlamentaria para determinar si se están a utilizar fondos públicos que poidan favorecer as millonarias reclamacións patrimoniais de Mineira de Corcoesto S.L. / Edgewater

A Plataforma mostra a súa preocupación polo feito de que o alcalde de Cabana de Bergantiños, José Muiño (PP), decidise sen o consenso do pleno a personación do concello no contencioso administrativo que mantén a mineira canadense contra a Xunta de Galicia, no que lle reclama unha indemnización por danos e prexuízos de 20 millóns de euros.

É fundamental unha investigación parlamentaria sobre o caso Corcoesto
É necesaria unha aclaración urxente que determine se os recursos públicos que poidan estar a ser empregados polo consistorio cabanés, e que son pagados cos impostos do contribuínte, poden estar a favorecer directa ou indirectamente as millonarias reclamacións patrimoniais de Edgewater, o que supoñería de facto unha grave afronta contra os intereses do pobo galego, resultando igualmente importante que se depuren responsabilidades no lamentable caso de que isto sexa así.

Dada a gravidade do caso, o Partido Popular debe desautorizar a José Muiño, que se está enfrontando á decisión do seu propio partido de cancelar o proxecto da mina de ouro de Corcoesto. É necesario lembrar que a anulación do proxecto por parte do Executivo de Alberto Núñez Feijóo foi froito do incumprimento, pois a mineira non logrou en ningún caso reunir e 25% de fondos propios de capital e reservas esixidos sobre o total do investimento, cuantificado en máis de 100 millóns de dólares, e que na práctica supoñía multiplicar por sesenta o status económico da empresa.

Neste contexto, en absoluto ten sentido que o Concello de Cabana de Bergantiños se persone no procedemento xudicial, máis cando en datas recentes o Tribunal Constitucional ven de confirmar a perda dos dereitos mineiros por parte da empresa canadense de acordo aos cambios introducidos na Lei 12/2014, de Medidas Fiscais e Administrativas, que reforman determinados apartados en de a Lei 3/2008, de Ordenación da Minería de Galicia.

CORCOESTO S.A., UNHA EMPRESA CREADA AD HOC A TRAVÉS DUN BUFETE PANAMEÑO ESPECIALISTA EN SOCIEDADES OFFSHORE E TEMAS CORPORATIVOS

Doutra banda, Edgewater declarou publicamente no seu último comunicado do 21 de outubro de 2015 que a Xunta de Galicia actuou “de maneira manifestamente ilegal e en violación das obrigacións do Reino de España en virtude do dereito internacional” e a súa intención de acudir á arbitraxe internacional para defender “os intereses dos seus accionistas” polas actuacións da compañía a través da súa filial Corcoesto S.A.

O feito é que Corcoesto S.A. é unha sociedade rexistrada o 26 de agosto de 2014 pola firma Melhado&Webster, bufete panameño que recoñece na súa páxina web ser especialista en temas corporativos e a xestión de sociedades offshore en paraísos fiscais como Bahamas, Belize ou as Illas Virxes Británicas.

En virtude do país de domiciliación da empresa, Panamá, Edgewater apela agora ao Tratado Bilateral de Investimento entre España e Panamá (‘Acordo para a promoción e a protección recíproca de investimentos entre o Reino de España e a República de Panamá’), que no seu artigo 12 trata sobre a resolución de controversias entre investidor-estado, ben sexa mediante un tribunal establecido de acordo co Regulamento de Arbitraxe da Comisión das Nacións Unidas para o Dereito Comercial Internacional ou ao Centro Internacional de Arranxo de Diferenzas a Investimentos (CIADI), vinculado ao Banco Mundial e proclive á actividade corporativa.

Sen embargo, Corcoesto S.A. foi creada 5 meses despois da cancelación oficial do proxecto por parte da Xunta en marzo de 2014 polo que canto menos resulta sorprendente que unha empresa que non existía poida presentar agora como propios uns feitos dos que non puido ser partícipe.

CÓMPRE A APERTURA DUNHA INVESTIGACIÓN DENDE O PARLAMENTO DE GALICIA

Polo anteriormente descrito, é fundamental que se realice desde o Parlamento de Galicia, como casa da soberanía popular, unha investigación que permita aclarar as circunstancias que rodean ambos os feitos, se o alcalde de Cabana pode estar a actuar con intereses opostos aos da Xunta no procedemento contencioso-administrativo que Edgewater mantén co Goberno galego e se efectivamente as reclamacións por vía internacional da mineira canadense están a fundamentarse nunha empresa creada tras a cancelación do proxecto que de maneira incomprensible pretende actuar con carácter retroactivo.

UN RELATO PARA SACAR CONCLUSIÓNS

Finalmente, hai que resaltar que nada disto sucedería se a Consellería de Medio Ambiente actuara de maneira competente, pois ao aprobar a declaración de impacto ambiental a fnales do 2012 desencadeou un proceso que nos levou a estes efectos tan lamentables e que supuxeron un alto custo tanto a nivel social como de consumo de recursos públicos.

(10.4.2016)

Salvemos Cabana pide una investigación parlamentaria para determinar si se están utilizando fondos públicos que puedan favorecer las millonarias reclamaciones patrimoniales de Mineira de Corcoesto S.L. / Edgewater

La Plataforma muestra su preocupación por el hecho de que el alcalde de Cabana de Bergantiños, José Muiño (PP), haya decidido sin el consenso del pleno que el ayuntamiento vaya a personarse en el contencioso administrativo que mantiene la minera canadiense contra la Xunta de Galicia, en el que le reclama una indemnización por daños y perjuicios de 20 millones de euros.

A Xunta contempla máis de 70.000 hectáreas para buscar ouro en Galicia

Segundo puido verificar Salvemos Cabana a partir do recente proxecto de investigación "Isabela II" e dacordo aos datos do Censo Mineiro de Galicia corroborados polo catastro do Ministerio de Industria, Energía y Turismo, varias decenas de concesións en distintos momentos de tramitación repártense por todo o territorio galego.

Mapa de dereitos mineiros para recursos minerais da sección C
Exceptuando as solicitudes de permisos na zona de areas auríferas do Miño, no que empresas como Áridos do Mendo, no municipio de Salvaterra, retiran por técnicas de decantación de minerais densos unha media de 0,8 gramos de ouro por tonelada sen a utilización de reactivos tóxicos, na práctica totalidade das concesións o mineral atópase contido en roca, o que de resultar viables os xacementos, implicaría o uso de procesos de flotación e lixiviación, o que levaría a xeración de inmensas cantidades de residuos e a utilización de cianuro de sodio durante esta última fase.

A AUTORIZACIÓN DUNHA PLANTA DE CIANURACIÓN EN CALQUERA RECUNCHO DE GALICIA PODERÍA TER EFECTOS DEVASTADORES A NIVEL AMBIENTAL

Actualmente, o maior risco sería a autorización dun complexo de lixiviación coma o que contemplaba o proxecto de Corcoesto, máis tendo en conta que en todo o noroeste peninsular só existe a de Orovalle Minerals S.L., filial da transnacional mineira canadense Orvana, que está a utilizar como balsa a antiga curta a ceo aberto da mina de ouro da localidade asturiana de Belmonte de Miranda, e na que semella altamente improbable que se autorice o depósito permanente de residuos contaminantes de fóra do Principado, tanto polo elevado número de concesións ás que aspira a compañía en territorio asturiano, como polo escándalo xerado fai dez anos, no que a empresa Río Narcea Gold Mines, anterior propietaria do complexo, cianurou mineral importado desde a localidade groenlandesa de Nalunaq, tal e como denunciou no seu momento a Coordinadora Ecoloxista de Asturias.

Neste senso, faise necesario lembrar que na documentación en consulta pública da solicitude do permiso de investigación Julia-2, a propia Mineira de Corcoesto S.L. / Edgewater recoñeceu o seu interese en obter "todos os dereitos mineiros dispoñibles" en xacementos "que polo seu reducido tamaño só poderían ser economicamente explotados no caso de poder beneficiarse dunha planta de tratamento xa en funcionamento e próxima", o que confirma que de aprobarse finalmente o proxecto as balsas de residuos de Corcoesto, unidas nunha superficie que alcanzaba os 650.000 m², poderían albergar residuos tóxicos procedentes de distintos puntos do territorio galego.

A PRESIÓN CHEGA TAMÉN DESDE O SUR

Doutra banda na provincia se León contémplanse tamén unha vintena de iniciativas de investigación aurífera por parte de distintas compañías, entre a que destaca o "Andiñuela Gold Project" desenvolvido aínda de maneira incipiente pola canadense Auropean Ventures Inc. sobre unha superficie de 58 km², e que a propia empresa relaciona a nivel xeolóxico cos proxectos mineiros de El Valle/Carlés e Salave en Asturias e o de Corcoesto en Galicia, xactándose de que o Goberno de España subvenciona mesmo as actividades de exploración e confirmando a necesidade  urxente da derrogación da vixente normativa preconstitucional de minas e o establecemento dunha lexislación acorde aos tempos que prime o respecto ao medio ambiente e ás comunidades.

A LEI DO SOLO DE GALICIA, UNHA NOVA AMEAZA

No medio deste contexto netamente favorable aos proxectos auríferos, a nova Lei 2/2016 engade, ademáis, un factor de preocupación porque na súa disposición final cuarta introduce unha modificación da Lei 3/2008, de ordenación da minería, facendo que todas as figuras de plan urbanístico ou territorial con incidencia en materia de minas teñan que someterse a partir de agora "de maneira vinculante" aos ditados da Consellería de Economía e Industria, consumando de facto a imposición do mazo extractivo sobre outros sectores predominantes en terras galegas como o agrícola ou o gandeiro.

A MINERÍA DO OURO NON É A SOLUCIÓN Á POLÍTICA INDUSTRIAL GALEGA, É O PROBLEMA

Finalmente, hai que lamentar a permanente aposta do Goberno autonómico do PP polo neoextractivismo, xa sexa utilizando en beneficio do seu ideario ideolóxico o Plan Sectorial de Actividades Extractivas, transformando á súa conveniencia o Plan Director da Rede Natura 2000 ou asinando convenios coa patronal mineira baixo a sombra falaz de eufemismos como os de "minería responsable" ou "minería sustentable".

Non en balde, a explotación de ouro asturiana que foi posta de exemplo por parte de Edgewater de impecable práctica mineira para ilustrar o seu pretendido proxecto de Corcoesto, El Valle-Boinás, no concello asturiano de Belmonte de Miranda e operada por Orovalle Minerals S.L. -antes denominada Kinbauri España S.L.U.-, denunciouse en 2015 pola Fiscalía por presunto delito ambiental, concluíndo das dilixencias practicadas que o río Cauxa, ao seu paso pola zona de influencia das instalacións mineiras, soporta a emisión dunha serie de verteduras de sustancias catalogadas como perigosas pola súa toxicidade. Cabe preguntarse se ese é o futuro que Alberto Núñez Feijóo e o seu Executivo desexan para o territorio galego e os seus habitantes.

(7.3.2016)

La Xunta contempla más de 70.000 hectáreas para buscar oro en Galicia

Según ha podido verificar Salvemos Cabana a partir del reciente proyecto de investigación "Isabela II" y de acuerdo a los datos del Censo Mineiro de Galicia corroborados por el catastro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, varias decenas de concesiones en distintos momentos de tramitación se reparten por todo el territorio gallego.

O Constitucional tomba as últimas aspiracións da mineira canadense Edgewater en Corcoesto

O Alto Tribunal desestima a reclamación do Goberno Central sobre a normativa de caducidade dos dereitos mineiros introducida na Lei 12/2014, do 22 de decembro, de Medidas Fiscais e Administrativas, no referente ás reformas introducidas na lei autonómica 3/2008, de Ordenación da Minería de Galicia, confirmando de maneira efectiva que a Xunta de Galicia actuou conforme a dereito ao retirarlle a Mineira de Corcoesto S.L. / Edgewater a competencia sobre as súas concesións"Emilita nº 1221", “Ciudad de Landro nº 1454” e “Ciudad de Masma nº 1455”, que conformaban o groso do seu proxecto aurífero na Comarca de Bergantiños.

O Tribunal Consitucional confirmou que á Xunta actuou conforme a dereito
A parte da Lei 12/2014 que agora ratifica o Tribunal Constitucional, sinala que os dereitos mineiros poderán denegarse motivadamente “polo incomplimiento dos requisitos subxectivos ou a insuficiente acreditación da solvencia económica ou técnica do solicitante”, tal como ocorreu con Mineira de Corcoesto S.L. / Edgewater, á que a Xunta de Galicia comunicoulle oficialmente a cancelación do proxecto o 11 de marzo de 2014 pola súa falta de solvencia técnica e financeira.

Os cambios introducidos na norma, ademais, non deixan lugar a dúbidas ao sinalar que “unha vez que a resolución denegatoria sexa definitiva na vía administrativa, o órgano mineiro competente incoará de oficio o procedemento de caducidade dos dereitos, que, unha vez que finalice, implicará a cancelación da inscrición correspondente no Rexistro Mineiro de Galicia”.

A XUNTA ACTUOU SOBRE A NORMATIVA PRECONSTITUCIONAL DA LEI DE MINAS DO ESTADO


Tal como recolle a resolución xudicial, o letrado da Xunta sinalou no proceso que “ningunha sentenza constitucional analiza a competencia de minas como tal e ante tal falta parte de que o Estado é competente sobre as bases do réxime mineiro (art. 149.1.25ª CE) e que á Comunidade Autónoma de Galicia lle incumbe o desenvolvemento lexislativo e a execución (art. 28 EAG)”.

Ademais, lembrou a doutrina constitucional sobre o carácter formal e material das bases, con atención especial ao caso en que se infiran de leis preconstitucionales e á necesidade de ser un mínimo común normativo que deixe espazo ao desenvolvemento autonómico, para precisar “que no ordenamento xurídico estatal a regulación legal sobre o réxime mineiro está na actualidade na lei 22/1973, do 21 de xullo, que é anterior á Constitución de 1978, de xeito que ningunha referencia contén respecto do que deba entenderse por regulación básica da materia de que se trata, razón pola que non resulta fácil determinar cales deses contidos son básicos”, concluíndo que  “por un principio de seguridade xurídica e responsabilidade dificilmente é comprensible que o Estado poida opoñer como lei estatal sobre a que confrontar a lexislación autonómica actual -que busca responder a problemáticas actuais-, unha norma legal preconstitucional de hai máis de 40 anos”, citando ao seu favor a STC 37/2002.

A SENTENZA DO CONSTITUCIONAL CONFIRMA QUE A CADUCIDADE DOS DEREITOS MINEIROS DE EDGEWATER É UNHA REALIDADE

O Alto Tribunal conclúe finalmente, que este precepto da Lei 12/2014 “non fai máis que regular o conxunto de acusacións precisas para a posta en práctica da normativa estatal e, por tanto, resulta amparado pola competencia executiva da lexislación estatal que atribúe á Comunidade Autónoma de Galicia o artigo 28.3 do Estatuto de Autonomía de Galicia”, relativo ao réxime mineiro e enerxético.

O FINAL EFECTIVO DO PROXECTO DE EDGEWATER EN CORCOESTO

Como non podería ser doutra forma, a Plataforma Salvemos Cabana celebra o fallo do Constitucional, que reafirma un fito logrado pola sociedade galega no seu conxunto na defensa do medio ambiente e a saúde pública, e desexa mostrar o seu agradecemento a todas aquelas persoas, organizacións e institucións que apoiaron a loita contra o proxecto mineiro dende os seus inicios. Porque a anulación da iniciativa de Edgewater en Corcoesto é un triunfo da sociedade civil, da dignidade colectiva, pero sobre todo un triunfa da razón e do sentido común fronte á irracionalidade dos mercados e a economía transnacional.

(20.2.2016)

El Constitucional tumba las últimas aspiraciones de la minera canadiense Edgewater en Corcoesto

El Alto Tribunal desestima la reclamación del Gobierno Central sobre la normativa de caducidad de los derechos mineros introducida en la Ley 12/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, en lo referente a las reformas introducidas en la ley autonómica 3/2008, de Ordenación de la Minería de Galicia, confirmando de manera efectiva que la Xunta de Galicia actuó conforme a derecho al retirarle a Mineira de Corcoesto S.L. / Edgewater la competencia sobre sus concesiones "Emilita nº 1221", "Ciudad de Landro nº 1454" y "Ciudad de Masma nº 1455", que conformaban el grueso de su proyecto aurífero en Bergantiños.

Salvemos Cabana presenta alegacións ao permiso da Xunta para buscar ouro nas comarcas coruñesas de Soneira, Xallas e Bergantiños

O expediente aprobado pola Administración galega na concesión "Isabela II" presenta carencias significativas que a Consellería de Economía e Industria debería ter en conta antes de dar vía libre ao novo plan de investigación mineira nos concellos de Zas, Vimianzo, Santa Comba e Coristanco.

Zona afectada polo permiso de investigacion mineira "Isabela II"
De entre unha ducia de factores cabe destacar que na documentación do permiso non se dan as coordenadas dos lugares onde se desenvolverán os labores nin se concreta se a empresa ten autorización para executalas, descoñecéndose igualmente o seu grao de afectación urbanística.

Ademais, no texto non se recolle como poden afectar a campaña de sondaxes ás augas subterráneas e acuíferos existentes na zona, nin se presenta ningún tipo de estudo hidroxeolóxico que descarten tales afectacións.

Na mesma liña, tampouco se fai referencia á posibilidade de verteduras tóxicas procedentes do engrase da maquinaria e outras sustancias químicas empregadas durante o proceso de perforación, sen considerar a Lei estatal 22/2011, de residuos e solos contaminados. Tampouco se establece ningunha medida preventiva nin se indica a caracterización química destes aditivos, a súa toxicidade e capacidade de difusión nin que se vai a facer cos lodos resultantes dos labores de sondaxe, que terían que derivarse obrigatoriamente a un xestor de residuos autorizado.

UN PLAN DE RESTAURACIÓN INCOMPLETO

Doutra banda, no plan de restauración proposto non se cumpren os requisitos esixidos polo Real Decreto 975/2009, sobre xestión dos residuos das industrias extractivas e de protección e rehabilitación do espazo afectado por actividades mineiras, que impón que o plan de restauración debe incluír de maneira preceptiva, a "descrición detallada da contorna prevista para desenvolver os labores mineiros".

De feito, o artigo 12 desta norma estipula que terá que incluírse unha "descrición do medio físico", que inclúa "xeoloxía, hidroloxía e hidroxeología, edafoloxía, climatoloxía, vexetación, fauna, paisaxe e demais elementos que permitan definir o medio" e tamén unha "definición do medio socioeconómico da zona" que ha de indicar "aproveitamentos preexistentes, situación xeográfica, usos do solo, demografía, emprego, infraestruturas, espazos de interese histórico, arqueolóxico e paleontolóxico e puntos de interese".

A XUNTA NON DEBERÍA APROBAR O PROXECTO NESTAS CONDICIÓNS

Tendo en conta as significativas carencias da proposta, a Consellería de Economía e Industria non debería aprobar este proxecto de investigación tan á lixeira, porque o control público e a lexislación existente sobre o particular teñen por obxecto a prevención dos posibles efectos adversos das tarefas extractivas sobre a saúde humana e o medio ambiente. Cedendo a unha iniciativa a todas luces incompleta, a Administración da Xunta semella facer gala unha vez máis de actuar de xeito permisivo cara ao sector mineiro e as súas aspiracións, non en beneficio do ben común.

(15.2.2016)

Salvemos Cabana presenta alegaciones al permiso de la Xunta para buscar oro en las comarcas coruñesas de Soneira, Xallas y Bergantiños

El expediente aprobado por la Administración gallega en la concesión "Isabela II" presenta carencias significativas que la Consellería de Economía e Industria debería haber tenido en cuenta antes de dar vía libre al nuevo plan de investigación minera en los ayuntamientos de Zas, Vimianzo, Santa Comba y Coristanco.

Zas, nova "zona cero" da reactivación da minaría do ouro en Galicia

Os dous permisos de exploración aurífera solicitados por Grupo M-FM 2001 S.L., "Isabela II" (4.368 hectáreas), xa autorizado, e "Livia" (4.536 hectáreas), aínda en tramitación, copan boa parte do territorio deste municipio da comarca coruñesa da Terra de Soneira, fronte a áreas de menor extensión nos concellos de Vimianzo, Coristanco, Santa Comba e Mazaricos.

Mapa dos permisos de investigación solicitados en Zas (preme para ampliar)
TRES ANOS DE LABORES E UN CUSTO PREVISTO QUE SE ACHEGA AOS 600.000 EUROS NO PLAN DE INVESTIGACIÓN DE "ISABELA II"

As cifras que a empresa reflicte na documentación presentada á Consellería de Industria non deixan dúbidas respecto das intencións da mineira, pois o orzamento total calculado ascende a 548.347 euros para un período de investigación de tres anos, incluíndo a realización estimada de 34 sondaxes, 100 calicatas e un número indeterminado de rozas nas zonas afectadas polo permiso en busca principalmente de ouro e de maneira secundaria prata e outros metais afíns.

PROXECTO ZAS-SANTA COMBA

O que máis preocupa, sen embargo, é a consideración da empresa de dar seguimento ás investigacións que no seu día realizou na concesión "Isabel nº 6570.1", co obxectivo "de localizar esas reservas que garantan o seu desenvolvemento futuro e o seu crecemento como empresa mineira". Por iso, afirman no texto actualmente sometido a información pública, "Isabela II" está integrado nun plan máis amplo denominado "Proxecto Zas-Santa Comba", do que formarán parte as investigacións desenvolvidas no seu día na concesión de explotación "Isabel nº 6570.1" e tamén as que se desenvolvan no proxecto de investigación "Livia", cunha extensión de 162 cuadrículas mineiras (superficie equivalente a 4.536 hectáreas), de momento en fase de tramitación.

UN NOVO CORCOESTO EN CERNES SE NON SE ACTÚA CON DILIXENCIA

As actuacións que hoxe se realicen a nivel público son fundamentais para reaccionar fronte a proxectos extractivos coma o de Corcoesto, por iso custa tanto entender a morneza e o descoñecemento do que fan gala algúns representantes políticos respecto diso. Porque da fase de exploración á de explotación hai só un paso e a medio prazo este recuncho de Galicia podería atoparse cun conflito socioambiental equivalente ao vivido en Cabana de Bergantiños, Coristanco e Ponteceso estes últimos anos.

Pode afirmarse que non todo o terreo que se estuda é susceptible de albergar unha mina de ouro, pero con todo neste caso hai que ter en conta especialmente tanto o elevado nivel orzamentario da fase de investigación -ninguén inviste unha cantidade importante de diñeiro se non espera obter un rendemento directo- coma os datos que reflicte o proxecto de "Isabela II", que indican que na zona de estudo dentro do perímetro da concesión pode atoparse nalgúns filóns "leis de ata 5 gramos de ouro por tonelada", cantidade que de confirmarse sería na práctica máis que suficiente para iniciar a fase de explotación, o que necesitaría dunha planta de tratamento e case con total seguridade e de maneira ineludible a utilización de cianuro de sodio como reactivo na recuperación do mineral.

A FASE DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ATA MEDIADOS DE FEBREIRO

A Plataforma lembra que o expediente está en período de alegacións ata metade do mes en curso, e que pode ser consultado a tal fin na Sección de Minas da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, situada na segunda planta do Edificio Administrativo Monelos, na rúa Vicente Ferrer nº2 da Coruña.

(1.2.2016)

Zas, nueva "zona cero" de la reactivación de la minería del oro en Galicia

Los dos permisos de exploración aurífera solicitados por Grupo M-FM 2001 S.L., "Isabela II" (4.368 hectáreas), ya autorizado, y "Livia" (4.536 hectáreas), todavía en tramitación, copan buena parte del territorio de este municipio de la comarca coruñesa de la Terra de Soneira, frente a áreas de menor extensión en los ayuntamientos de Vimianzo, Coristanco, Santa Comba y Mazaricos.